Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fysiotherapie Dunant

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Fysiotherapie Dunant en haar patiënten.

Artikel 2: Behandelingsovereenkomst

De behandelingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de patiënt een afspraak maakt met Fysiotherapie Dunant. De patiënt is verplicht om alle informatie die relevant is voor de behandeling te verstrekken aan de behandelaar.

Artikel 3: Tarieven en Betaling

De tarieven voor de behandelingen zijn gebaseerd op de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. De patiënt is verplicht om de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

Artikel 4: Annulering

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij latere annulering of bij het niet verschijnen op de afspraak, is Fysiotherapie Dunant gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 5: Privacy

Fysiotherapie Dunant gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van patiënten. De patiënt heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Artikel 6: Klachtenregeling

Cliënten kunnen een klacht indienen over de behandeling door Fysiotherapie Dunant. De klachtenregeling is te vinden op de website https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/

Artikel 7: Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Fysiotherapie Dunant en de patiënt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Fysiotherapie Dunant is gevestigd.

Privacyverklaring Fysiotherapie Dunant

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

AVG

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving van de AVG. Dat betekent in ieder geval dat:

 • Wij uw persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
 • Wij niet meer persoonsgegevens van u vragen dan die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden genoteerd, n.l. de behandelovereenkomst.
 • Wij persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met uw nadrukkelijke toestemming tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • Wij screeningsverslagen, tussentijdse evaluaties en/of eindevaluaties veilig opsturen naar uw huisarts of behandelend specialist.
 • Wij persoonsgegevens alleen verstrekken of alleen laten inzien aan partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. (zoals Logicdata, Qualiview).
 • Wij goede technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
 • Wij gegevens van minderjarigen alleen verwerken als daardoor toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

U heeft volgens de AVG recht op inzage, mutatie en vergetelheid, meer daarover kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

In onze praktijk worden persoonsgegevens verzameld ten behoeve van behandelproces. Deze vloeien voort uit de behandelovereenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden verzamelen wij de nu volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam (eventueel partnernaam).
 • Adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.
 • Geslacht, geboortedatum.
 • BSN en documentnummer van een geldig legitimatiebewijs.
 • Verzekeringsgegevens en uw huisarts.
 • Gezondheidsgegevens.

Uw persoonsgegevens moten wij conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) vijftien jaar bewaren.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot geregistreerde gegevens. (zoals onder andere administratieve krachten, stagiaires, waarnemers en andere fysiotherapeuten in de praktijk)

Beveiliging

 • Wij maken dagelijks een back-up van uw persoonsgegevens om die bij een technische calamiteit te kunnen herstellen.
 • Onze computers zijn voorzien van een noodvoorziening.
 • Tussen de router en server is een Firewall Appliance geplaatst om hackpogingen tegen te gaan.
 • Alle computers zijn achter individuele wachtwoorden geplaatst en ook elke medewerker dient met een eigen inloggegevens in te loggen.
 • De beeldschermen gaan op zwart als deze enkele minuten niet worden gebruikt, hierbij treedt ook een schermbeveiliging in werken die beveiligd is met een wachtwoord of code.
 • Wij werken met beveiligde mail via KPN. Als u een mail van ons ontvangt waar persoons en/of gezondheidsgegevens in staan, dient u die te openen met een eigen account.
 • Correspondentie met artsen en andere medebehandelaars loopt via beveiligde Zorgmail of via de beveiligde email. Als u geen toestemming heeft gegeven, worden geen gegevens uitgewisseld met artsen en andere behandelaars. Deze vraag wordt u expliciet gesteld bij aanvang van de therapie. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
 • Nieuwe zorgverleners kunnen zich niet zomaar aansluiten bij Zorgmail, dit kan alleen met een speciaal pasje of via een beveiligde koppeling.
 • Voor correspondentie aan niet-behandelaars ( Arbo, letselschade, werkgevers) dient u vooraf een formulier in te vullen waarin u hiervoor toestemming geeft.
 • Wij verstrekken geen medische gegevens aan familieleden van patiënten.
 • Onze medewerkers zijn ingelicht over het belang van deze maatregelen.